Ένταξη στο ΕΣΠΑ νέου μεγάλου έργου της ΔΕΥΑΤ ύψους 1,6 εκατ. ευρώ

Ο σωστός σχεδιασμός, η ετοιμότητα και ο αποτελεσματικός προγραμματισμός επέτρεψαν στη ΔΕΥΑ Τρικάλων να υποβάλει πρόταση και να επιτύχει τη χρηματοδότηση ενός νέου μεγάλου έργου συνολικού κόστους 1,6 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας πλήρως τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.
Πιο αναλυτικά, εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του Υπουργείου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής η χρηματοδότηση του νέου έργου της ΔΕΥΑ Τρικάλων «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» προϋπολογισμού 1.605.000 €. Το νέο αυτό έργο ολοκληρώνει και βελτιώνει τις υφιστάμενες υποδομές υδροδότησης μέσω επιλεγμένων λειτουργιών αυτοματοποίησης, τηλε-εποπτείας και τηλεχειρισμού οι οποίες προσφέρουν αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκμετάλλευση του δικτύου ύδρευσης.
Η ΔΕΥΑ Τρικάλων κινήθηκε ταχύτατα από τη στιγμή δημοσίευσης της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Συγκεκριμένα, στις 07.08.2009 δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο η ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με άξονα προτεραιότητας «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων».
Η ΔΕΥΑ Τρικάλων συνέταξε άμεσα τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον Έλεγχο Διαρροών του δικτύου Ύδρευσης πόλεως Τρικάλων» τα οποία και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης στις 18.08.2009. Την επόμενη ημέρα η μελέτη παραλήφθηκε από το Υπουργείο και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία 19.08.2009.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας παρελήφθη από τη Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων στις 21.08.2009, δηλαδή δύο ημέρες αφότου η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. είχε ήδη καταθέσει την ολοκληρωμένη μελέτη στο Υπουργείο.
Το δίκτυο ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων παρουσιάζει, λόγω παλαιότητας, μεγάλες απώλειες. Οι απώλειες αυτές οφείλονται κυρίως στον μεγάλο αριθμό διαρροών που υπάρχουν στο δίκτυο. Ο εντοπισμός των διαρροών είναι τις περισσότερες φορές δυσχερής έως αδύνατος, διότι συνήθως οι διαρροές είναι αφανείς και δεν γίνονται αμέσως αντιληπτές ώστε να επέμβει η τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. προς αποκατάσταση της βλάβης.
Το σύστημα θα περιλαμβάνει τριάντα ένα (31) τοπικούς σταθμούς ελέγχου σε επιλεγμένα κομβικά σημεία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων και της ευρύτερης περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. Οι σταθμοί ελέγχου θα καταμετρούν συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο την πίεση και την παροχή στους κύριους τροφοδοτικούς αγωγούς. Τα δεδομένα αυτά θα αποστέλλονται μέσω ασύρματων ζεύξεων στον κεντρικό σταθμό ελέγχου όπου θα επεξεργάζονται κατάλληλα. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή μια ασυνήθιστη μεταβολή στην παροχή ή στην πίεση θα δίνεται εντολή για άμεση απομόνωση του τμήματος του δικτύου που παρουσίασε βλάβη. Αυτό θα επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των ηλεκτρικά ελεγχόμενων ρυθμιστικών βανών που θα εγκατασταθούν στα νευραλγικά σημεία του δικτύου και θα ελέγχονται από τον τοπικό σταθμό.
Με τη λειτουργία του συστήματος αυτού επιτυγχάνεται:
• η περιστολή των ετήσιων απωλειών πόσιμου ύδατος και της συνολικής κατανάλωσης στο δίκτυο ύδρευσης, μέσω της αποτελεσματικής πρόληψης των διαρροών και της άμεσης αντιμετώπισής του.
• ο συνακόλουθος περιορισμός της επιβάρυνσης των υδατικών αποθεμάτων και υδροληψιών της περιοχής.
• η υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών στον ακριβή εντοπισμό και την ταχεία αντιμετώπιση των διαρροών και υπερχειλίσεων.
• η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και προγραμματισμό της λειτουργίας του δικτύου
• η σταδιακή μείωση των διαρροών του δικτύου μέσω της συλλογής και παρακολούθησης στοιχείων από τη λειτουργία του τις νυχτερινές ώρες.

Το νέο έργο της ΔΕΥΑ Τρικάλων εξοικονομεί νερό, συμβάλλοντας έτσι στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής μας, αλλά και αναβαθμίζει την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω του περιορισμού της διαταραχής από διαρροές ή άλλες αστοχίες.

e-services