Επέκταση της Έκπτωσης Τιμολογίων της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. και σε Νέες Κατηγορίες Πολιτών

Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της κοινωνικής της πολιτικής, συμπληρώνει προηγούμενη απόφασή της. Στο επόμενο Δ.Σ. θα συζητηθεί το θέμα της επέκτασης του μέτρου της έκπτωσης 50% στο τιμολόγιο ύδρευσης- αποχέτευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και σε νέες κατηγορίες πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, προστίθεται διάταξη που αφορά στους: τυφλούς, κωφάλαλους, νεφροπαθείς τελικού σταδίου, άτομα με βαριά νοητική στέρηση, τετραπληγικούς, παραπληγικούς.

Τα δικαιολογητικά που προϋποθέτουν την παροχή έκπτωσης θα είναι τα ακόλουθα:

  1. Βεβαίωση — Πιστοποίηση αναπηρίας από 80% και πάνω που προκύπτει από απόφαση υγειονομικής επιτροπής ασφαλιστικών φορέων ή της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ν. Τρικάλων.
    ή
    Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι δικαιούνται προγράμματα επιδοματικής προστασίας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή των Ασφαλιστικών Φορέων για τις παρακάτω κατηγορίες ατόμων: τυφλοί, κωφάλαλοι, νεφροπαθείς τελικού σταδίου, άτομα με βαριά νοητική στέρηση, τετραπληγικοί, παραπληγικοί.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Τρικκαίων όπου θα φαίνεται ότι είναι δημότες Τρικκαίων.
  3. Απόκομμα λογαριασμού (εξοφλημένο για το διαμέρισμα που κατοικεί)
  4. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους. (Δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.000 €)
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται η Δ/νση, ο ιδιοκτήτης και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.

Στόχος της ΔΕΥΑΤ είναι η αρωγή ευπαθών κοινωνικά ομάδων και σκοπός της νέας ρύθμισης είναι να γίνουν δικαιούχοι της έκπτωσης οι πολίτες που πραγματικά ανήκουν σε αυτές.

e-services