Νέα έντυπα λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης στην πόρτα των πολιτών

Έντυπο λογαριασμού ΔΕΥΑΤ

Η ΔΕΥΑ Τρικάλων ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης Καταναλωτών Ύδρευσης & Αποχέτευσης. Πρόκειται για ένα πλήρως αυτοματοποιημένο και τεχνολογικά σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα ικανό να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές μηχανογραφικές ανάγκες της επιχείρησης.

Ήδη εκδόθηκαν οι πρώτοι λογαριασμοί ύδρευσης - αποχέτευσης σε ένα πιο καλαίσθητο και πιο ευανάγνωστο έντυπο σε φάκελο. Στο νέο έντυπο φαίνονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία του λογαριασμού, όπως περίοδος κατανάλωσης, ενδείξεις υδρομέτρου, ανάλυση λογαριασμού κλπ. Οι εξοφλήσεις των λογαριασμών μπορούν να γίνουν στα ταμεία της ΔΕΥΑΤ, με ταχυπληρωμή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) όλης της χώρας και σύντομα με πάγιες τραπεζικές εντολές.

Σημαντικές είναι οι δυνατότητες που δίνονται στους καταναλωτές για πληροφόρησή τους σχετικά τις καρτέλες τους όπως χρεώσεις, πληρωμές, καταναλώσεις ανά περίοδο ανά έτος, αλλαγές υδρομέτρων που συντελέστηκαν ανά αίτιο, στατιστικές πληροφορίες μέσω καταναλώσεων κλπ. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης του χρόνου ανταπόκρισης των αιτημάτων των καταναλωτών, στοιχείο που είναι και η κύρια φροντίδα της επιχείρησης.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. με άμεσα αποτελέσματα στη μείωση του κόστους και του χρόνου εκτέλεσης των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

e-services