Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ορκωτό Λογιστή

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τρίκαλα 07-05-2015
Αριθμ. Πρωτ.: 1596
Ταχ. : Δ/νση : Ασκληπιού 35
Τ.Κ. : 42100
Τηλ. : 24310-76711- 12-13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Τρικάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Τ) προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, για τον τακτικό οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο που αφορά τα έτη 2012 & 2013 σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»
β) το ΑΠ 4443/48157/17-03-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την διενέργεια του τακτικού οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου Δ.Ε.Υ.Α.»
γ) τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011

Αναθέτουσα Αρχή : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Τρικάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Τ)
Τίτλος έργου : Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή
Είδος διαδικασίας : Απευθείας ανάθεση
Κριτήριο κατακύρωσης : Η χαμηλότερη τιμή
Χρηματοδότηση : Από ιδίους πόρους, από τον Κ.Α.Ε 61.00.004 με τίτλο: «Αμοιβές και Έξοδα
Ελεγκτών»
Χρόνος υλοποίησης : Έως και την ολοκλήρωση των διαδικασιών του τακτικού ελέγχου για την
διαχειριστική χρήση των ετών 2012 & 2013
Ημερομηνία υποβολής
προσφορών : 15 Ιουνίου 2015 στις 11:00 π.μ.
Τόπος κατάθεσης
των προσφορών : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Τρικάλων

Α.) ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές.
Οι προσφέροντες, θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον επαγγελματική ενασχόληση σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλον προσφορά.

Β.) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2.Βεβαίωση της εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)
3.Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας που θα ισχύουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
4.Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία για παρόμοιους ελέγχους
6.Οικονομική προσφορά (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται).

Γ.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Οι υπηρεσίες αφορούν στον τακτικό οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο που αφορά τα έτη 2012 & 2013,
παραδοτέο αντικείμενο θεωρείται η έκθεση ελέγχου που αφορά τις χρήσεις 2012 & 2013.

Δ.) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το συνολικό ποσό θα καταβληθεί εφάπαξ, μετά την παραλαβή της έκθεσης ελέγχου από το Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. Η πληρωμή θα συνοδεύεται από σχετικό παραστατικό, επί του οποίου θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Ε.) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η χαμηλότερη τιμή.

ΣΤ.) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων (Ασκληπιού 35 , Τρίκαλα) ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2431076312 από 8.00-14.30.
Επίσης το σχετικό υλικό της πρόσκλησης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου : www. trikalacity.gr

Ζ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΟΠΟΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο και φέρουν υπογραφή και σφραγίδα και επ' αυτών υποχρεωτικά αναγράφονται τα παρακάτω:
α.) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β.)Προς «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ)».
γ.) Ο τίτλος «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΕΛΕΓΚΤΗ»
δ.)Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (πλήρης επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους στo Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Τρικάλων (Ασκληπιού 35, τ.κ. 42100) μέχρι της 15-06-2015 ημέρα Δευτέρα και έως ώρα 11: 00 π.μ.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας αποστολής, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται δεκτές.

Η. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
α.) Η συνολική καθαρή τιμή (πλέον Φ.Π.Α 23%) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.
β.) Η κατακύρωση των υπηρεσιών στον Ανάδοχο γίνεται με Απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εγγράφως.
γ.) Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
prosklisi_ekdilosis_endiaferontos.pdf207.36 KB
e-services