Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΥΑ Τρικάλων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ), προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με το σύστημα συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς και αξιολόγηση των προσφορών, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ, ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΩΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ & ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, προϋπολογιζόμενης αξίας 385.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 21%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Τ., οδός Ασκληπιού, αριθ. 35, την 13-07-2010, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 11.00 π.μ.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί: α) Αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή παραγωγοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) του δημοπρατούμενου αντικειμένου, από το εσωτερικό ή εξωτερικό, που παρέχουν τα εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο ή την επαγγελματική τους οργάνωση. β) Αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω που είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και εγγύηση συμμετοχής ποσοστού 10 % της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι ύψους 38.500,00 ΕΥΡΩ.

Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την χορήγηση των τευχών δημοπράτησης είναι μέχρι 9-07-2010. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ., καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 24310 76711-2 αρμόδιος κ. Η. Βαλαώρας).

e-services