Cookie Consent by Free Privacy Policy website

2431076711-12-13   info@deyat.gr

Content top banner

Εργαστήριο Αναλύσεων Νερού & Λυμάτων - Ποιότητα νερού

Εργαστηριακοί Έλεγχοι Νερού ανά Δημοτικό Διαμέρισμα

(Στη συνέχεια επιλέξτε Ποιότητα Νερού)


Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός μικροβιολογικού ελέγχου:

Ημερομηνία: 12/12/2022Αποδεκτές τιμές
Ph 4500 H. B (APHA)7.926,5-9,5
Αγωγιμότητα 2510 B (APHA)3932500 μS/cm
Υπολ/κό Χλώριο 4500 Cl.G-DPD0.220,2-0,4 mg/l Cl2
Αμμώνιο Salicylate Method0.050,5 mg/l NH4+
Νιτρικά Chromotropic Acid11.8050 mg/l NO3-
Νιτρώδη 4500 NO2.B (APHA)0.020,5 mg/l NO2-
Κολοβ/ειδή Chromocult00 αποικ./100ml
E. coli Chromocult/ Kovacs00 αποικ./100ml
Εντερόκκοκοι ISO 7899-200 αποικ./100ml
Αρ. Αποικ.22oC ISO 62223100 αποικ./ml
Αρ. Αποικ.37oC ISO 6222020 αποικ./ml

Το εργαστήριο της ΔΕΥΑΤ λειτουργεί από το 1996 ενώ πρόσφατα μεταφέρθηκε στο Νέο Αντλιοστάσιο στη οδό Λάκμωνος. Συμμετέχει σε διεργαστηριακά προγράμματα για την βελτίωση της αξιοπιστίας των μετρήσεων που πραγματοποιεί και την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στον πολίτη.

 • 2003, 2004 στο πρόγραμμα Quality in Water Analysis Scheme.
 • 2005 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EQUASE (με υπεύθυνο εργαστήριο το τμήμα Μικροβιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας).
 • 2006 πρόγραμμα Αρχιμήδης II που διενεργεί το τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων του ΤΕΙ Λάρισας.
 • 2007 στο πρόγραμμα EQUASE (με διοργανωτή την Εταιρεία Μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας Υδάτων).
 • 2008 στο πρόγραμμα EQUASE (συνδιοργανωτές η Εταιρεία Μικροβιολογίας Νερού και η Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών)
 • 2009 στο πρόγραμμα EQUASE (διεργαστηριακό πρόγραμμα για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο του εργαστηρίου)

Το εργαστήριο πραγματοποιεί εβδομαδιαία δειγματοληψίες και αναλύσεις νερού σε οκτώ διαφορετικά σημεία του Δήμου Τρικκαίων. Οι δειγματοληψίες γίνονται σε γεωτρήσεις, τερματικά και ενδιάμεσα σημεία του δικτύου ύδρευσης.

Κατά το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 326 έλεγχοι.

Από τους μέχρι τώρα ελέγχους προκύπτει ότι το νερό του δήμου είναι καλής ποιότητας, μεσαίας σκληρότητας χωρίς υψηλές τιμές νιτρικών και πολύ χαμηλές τιμές νιτρωδών. Σπάνια εμφανίζονται αποικίες μικροοργανισμών (κυρίως τους θερινούς μήνες 1-2 αποικίες ολικών κολοβακτηριοειδών ανά 100 ml δείγματος σε τερματικά ή μη σημεία) ενώ απουσιάζουν εντελώς βακτήρια εντερικής προέλευσης όπως Ε. Coli και εντερόκοκκοι.

Όσον αφορά στη απολύμανση του δικτύου προσπαθούμε να κρατήσουμε τα επίπεδα του υπολειμματικού χλωρίου σε χαμηλά επίπεδα μιας και ο αριθμός των μικροοργανισμών είναι περιορισμένος, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία παραπροϊόντων της χλωρίωσης (όπως τριαλομεθάνια).

Παρατηρήσεις

Yπολειμματικό χλώριο = το παραμένον ποσό χλωρίου στο νερό μετά την απολύμασνη.
Νιτρώδη ιόντα = τοξικά που προκαλούν κυάνωση στο δέρμα (μετατρέπουν την αιμογλοβίνη σε μεθαιμογλοβίνη εμποδίζοντας την επαρκή οξυγόνωση των ιστών.
Νιτρικά ιόντα = συνδέονται με ορισμένες μορφές καρκίνου λόγω των νιτροζαμινών που σχηματίζουν (καρκινογόνες ουσίες).
Ecoli/Eντερόκοκκοι = μικροοργανισμοί εντερικής προέλευσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ

Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης του ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ στα θέματα ποιότητας και προσδιορίζει την προσέγγιση του ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ στην ποιότητα και στη διαρκή βελτίωσή της.

Η πολιτική ποιότητας

 • - Περιγράφει το πλαίσιο ποιότητας του ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ.
 • - Προσδιορίζει τα επιθυμητά αποτελέσματα του πλαισίου ποιότητας.
 • - Προσδιορίζει τους εμπλεκόμενους και τις αρμοδιότητες.
 • - Υποστηρίζει την αποστολή και τη στρατηγική του ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ.
 • - Εγγυάται τη μείωση του θεσμικού κινδύνου που αναλαμβάνει η ΔΕΥΑΤ στην προσπάθειά της να παρακολουθήσει, αξιολογήσει και βελτιώσει το Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) που έχει υιοθετήσει.
 • - Υποστηρίζει την εφαρμογή των πολιτικών, των διαδικασιών, των οδηγιών, των εγχειριδίων και των φορμών του ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ.
Πλαίσιο ποιότητας

Το πλαίσιο ποιότητας της ΔΕΥΑΤ έχει δυο στόχους:

 • - Τη διασφάλιση ότι το ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ επιτυγχάνει το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας των διαδικασιών του, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς επιστημονικές προδιαγραφές που ακολουθούνται για την εγγύηση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • - Τη διασφάλιση ότι το ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει την ίδρυση και λειτουργία του, ώστε να επιτευχθεί η συνέχεια και η πιστοποίηση των εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών.
Πολιτικοί Στόχοι

Η ποιότητα και η επίδοση του ΣΔΠ παρακολουθείται, μετράται και αξιολογείται διαρκώς. Οι πολιτικοί στόχοι αφορούν στα επιθυμητά αποτελέσματα της εφαρμογής του ΣΔΠ και συγκεκριμένα:

 • - Η επίτευξη υψηλού επιπέδου υπηρεσιών της ΔΕΥΑΤ, σύμφωνων με τις προδιαγραφές που ορίζονται από εθνικές και διεθνείς επιστημονικές προδιαγραφές.
 • - Η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΑΝ και της ΔΕΥΑΤ γενικότερα.
Περιεχόμενο πολιτικής

Η πολιτική για την ποιότητα του ΕΑΝ αναγνωρίζει την αποστολή του ΕΑΝ και δομείται σύμφωνα με τις προτεραιότητες αυτής. Συγκεκριμένα, η πολιτική ποιότητας αναγνωρίζει τους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας:

Εναρμόνιση και εστίαση στην επίτευξη της αποστολής του ΕΑΝ

Η Διοίκηση της ΔΕΥΑΤ και το προσωπικό του ΕΑΝ, επειδή πιστεύουν στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεσμεύονται στις ακόλουθες αρχές που συνιστούν την πολιτική ποιότητας:

 • Την ανεξαρτησία της Διοίκησης της ΔΕΥΑΤ και του προσωπικού του ΕΑΝ από οποιαδήποτε επιρροή, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η ακεραιότητα του ΕΑΝ.
 • Την πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του ΣΔΠ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, τους Κανονισμούς και τις υποδείξεις της Νομοθεσίας σχετικά με τη διενέργεια δειγματοληψίας και αναλύσεων.
 • Τη συνεχή παροχή υπηρεσιών στους πελάτες που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της διαπίστευσης.
 • Τη συνεχή επαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας όσον αφορά στη διεξαγωγή δειγματοληψίας και αναλύσεων στα θέματα ποιότητας.
 • Την εξασφάλιση ακρίβειας και επαναληψιμότητας στα αποτελέσματα αναλύσεων, με την τήρηση εσωτερικών ελέγχων ποιότητας και συμμετοχή σε προγράμματα διεργαστηριακών συγκρίσεων.
 • Τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και εξασφάλιση των κατάλληλων εγκαταστάσεων και περιβαλλοντικών συνθηκών, για τη δειγματοληψία και τη διεξαγωγή αναλύσεων.
 • Την αποδοτική συντήρηση, διακρίβωση ή/και επαλήθευση του εξοπλισμού.
 • Τη συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση των τρεχουσών εκδόσεων των προτύπων μεθόδων και της βιβλιογραφίες, που είναι συναφείς με το αντικείμενο δραστηριοποίησης του ΕΑΝ.
 • Την τήρηση και τη συνεχή βελτίωση των κανόνων ασφαλείας του ΕΑΝ.
 • Την έγκαιρη διαχείριση κινδύνων που συνάδουν με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ΕΑΝ.
 • Την έγκαιρη αντιμετώπιση παραπόνων ή ενστάσεων βάσει τεκμηριωμένων δαδικασιών.
 • Την έγκαιρη ανίχνευση, εκτίμηση και αντιμετώπιση κινδύνων, σύμφωνα με τεκμηριωμένες διαδικασίες.
Εστίαση στην επίτευξη των προτεραιοτήτων του ΕΑΝ
 • Έμφαση στο πελάτη και πελατο-κεντρική επικοινωνία.
 • Επάρκεια σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.
 • Βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού του.
 • Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • - Η υιοθέτηση ΣΔΠ που θα εγγυάται στους εμπλεκόμενους το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών του ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ, αλλά και που θα πιστοποιεί τη δέσμευση του ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ στην αποστολή του.
 • - Η επίτευξη εσωτερικών τυποποιημένων διαδικασιών.
 • - Η εναρμόνιση με το νομικό πλαίσιο και τους κανονισμούς που ορίζουν και ρυθμίζουν τη λειτουργία του ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ.

Κάθε ένας από τους πολιτικούς στόχους δύναται να αντιστοιχηθεί σε δείκτες ποιότητας που θα μετρώνται και θα αξιολογούνται στο ρυθμό που ορίζεται από το ΣΔΠ.