Διακήρυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού

Η ΔΕΥΑ TΡΙΚΑΛΩΝ προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων», με προϋπολογισμό 1.605.000 € πλέον ΦΠΑ.
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07/12/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με αξιολόγηση προσφορών σύμφωνα με την διακήρυξη. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά.
2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική Ένωση που καλύπτουν α) τη σύμπραξη με οίκο κατασκευής ή αντιπροσώπευσης εξοπλισμού Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (P.L.C.) και συστημάτων τηλελέγχου & τηλεχειρισμού SCADA διαχείρισης ύδρευσης και β) αποκλειστική σύμπραξη με οίκο ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών και λογισμικού επικοινωνιών.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της προμήθειας με ΦΠΑ 23%, ύψους 98.707,50 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.
4. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής-Εθνικοί Πόροι)-ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΤ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
5. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού έως και έξι (6) ημέρες πριν την υποβολή των προσφορών.
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας Οδός : Ασκληπιού 35 , τ.κ. 42100 - Τρίκαλα, Νομός Τρικάλων, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ελλάδα.
Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων είναι η 02/12/2010 . Τα έγγραφα θα χορηγούνται έναντι αντιτίμου 30.00 EUR.
Όροι και τρόπος πληρωμής:
α. Με την παραλαβή των εγγράφων από τα γραφεία της ΔΕΥΑΤ, Ασκληπιού 35 Τρίκαλα, το αργότερο την επομένη από την υποβολή της αίτησης.
β. Οι ενδιαφερόμενοι (ημεδαποί και αλλοδαποί, από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε. ή από τα κράτη του Ε.Ο.Χ. ή από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις) μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της ανωτέρω δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
7. Αρμόδιος υπάλληλος της ΔΕΥΑΤ είναι ο κος Βαλαώρας Ηλίας, τηλ. 2431076891 και φαξ. 2431076565.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τρικάλων.
9. Η προκήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα της ΕΕ στις 12/10/2010.

Συνημμένα:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf
01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΣυνημμένοΜέγεθος
Perilipsi_Diakiryksis.pdf159.86 KB
01_Diakiryksi.pdf455.58 KB
e-services