Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Ανακοίνωση νερού
>
>
Εργαστήριο Αναλύσεων Νερού & Λυμάτων - Ποιότητα νερού

Εργαστήριο Αναλύσεων Νερού & Λυμάτων - Ποιότητα νερού

Εργαστηριακοί Έλεγχοι Νερού ανά Δημοτικό Διαμέρισμα

(Στη συνέχεια επιλέξτε Ποιότητα Νερού)


Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός μικροβιολογικού ελέγχου:

Ημερομηνία: 18/01/2024Αποδεκτές τιμές
Ph 4500 H. B (APHA)7.856,5-9,5
Αγωγιμότητα 2510 B (APHA)3912500 μS/cm
Υπολ/κό Χλώριο 4500 Cl.G-DPD0.370,2-0,4 mg/l Cl2
Αμμώνιο Salicylate Method0.050,5 mg/l NH4+
Νιτρικά LCK339-HACH12.6050 mg/l NO3-
Νιτρώδη 4500 NO2.B (APHA)0.020,5 mg/l NO2-
Κολοβ/ειδή ISO 9308-100 αποικ./100ml
E. coli ISO 9308-100 αποικ./100ml
Εντερόκκοκοι ISO 7899-200 αποικ./100ml
Αρ. Αποικ.22oC ISO 62227100 αποικ./ml
Αρ. Αποικ.37oC ISO 6222520 αποικ./ml
Περιοχές δειγματοληψιών:

Το Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων λειτουργεί από το 1996 και στεγάζεται σε ένα χώρο 50 τ.μ. στο οίκημα του Νέου Αντλιοστασίου της ΔΕΥΑΤ στην οδό Λάκμωνος. Απαρτίζεται από δύο χωριστούς χώρους. Έναν για την εκτέλεση των φυσικοχημικών μετρήσεων και έναν για τις μικροβιολογικές αναλύσεις του νερού.

Πραγματοποιούνται εβδομαδιαία έλεγχοι σε διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης του διευρυμένου Δήμου Τρικκαίων συμπεριλαμβάνοντας τις γεωτρήσεις και τα τερματικά σημεία του δικτύου. Ετησίως γίνεται δειγματοληψία και αναλύσεις σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) του Δήμου. Κάθε χρόνο αναλύονται περίπου 290-320 δείγματα των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου και 190 -210 δείγματα που προέρχονται από την πόλη των Τρικάλων.

Το νερό χαρακτηρίζεται καλής ποιότητας, μεσαίας σκληρότητας με όχι υψηλές τιμές νιτρικών και απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς. Ως μέθοδος απολύμανσης χρησιμοποιείται η χλωρίωση με υποχλωριώδες νάτριο, η αποτελεσματικότητα της οποίας ελέγχεται με καθημερινές μετρήσεις.

Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025:2017 με αριθμό διαπίστευσης 1345, αποδεικνύοντας εμπράκτως την ποιότητα των αποτελεσμάτων και υπηρεσιών που παρέχει στους καταναλωτές. Στο πεδίο διαπίστευσης συμπεριλαμβάνονται οι δοκιμές : pH, Αγωγιμότητα, Νιτρικά, Κολοβακτηριοειδή, E.coli, Εντερόκοκκοι.

Επιπλέον για να επικυρώνει τα αποτελέσματα του, το Εργαστήριο συμμετάσχει σε διεργαστηριακά σχήματα δοκιμών από το 2003, ώστε να ελέγχει την εγκυρότητα των μετρήσεων του. Ετησίως διακριβώνει τον εξοπλισμό του σε διαπιστευμένες εταιρείες ώστε να αποτρέπονται αποκλίσεις στην λειτουργία των μηχανημάτων του και ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού με σεμινάρια, διαδικτυακά workshops, e-learning class, σχετικά πάντα με την ποιότητα, τη νομοθεσία και τις τελευταίες εξελίξεις στον έλεγχο των υδάτων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ

Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης του ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ στα θέματα ποιότητας και προσδιορίζει την προσέγγιση του ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ στην ποιότητα και στη διαρκή βελτίωσή της.

Η πολιτική ποιότητας

 • - Περιγράφει το πλαίσιο ποιότητας του ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ.
 • - Προσδιορίζει τα επιθυμητά αποτελέσματα του πλαισίου ποιότητας.
 • - Προσδιορίζει τους εμπλεκόμενους και τις αρμοδιότητες.
 • - Υποστηρίζει την αποστολή και τη στρατηγική του ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ.
 • - Εγγυάται τη μείωση του θεσμικού κινδύνου που αναλαμβάνει η ΔΕΥΑΤ στην προσπάθειά της να παρακολουθήσει, αξιολογήσει και βελτιώσει το Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) που έχει υιοθετήσει.
 • - Υποστηρίζει την εφαρμογή των πολιτικών, των διαδικασιών, των οδηγιών, των εγχειριδίων και των φορμών του ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ.
Πλαίσιο ποιότητας

Το πλαίσιο ποιότητας της ΔΕΥΑΤ έχει δυο στόχους:

 • - Τη διασφάλιση ότι το ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ επιτυγχάνει το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας των διαδικασιών του, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς επιστημονικές προδιαγραφές που ακολουθούνται για την εγγύηση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • - Τη διασφάλιση ότι το ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει την ίδρυση και λειτουργία του, ώστε να επιτευχθεί η συνέχεια και η πιστοποίηση των εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών.
Πολιτικοί Στόχοι

Η ποιότητα και η επίδοση του ΣΔΠ παρακολουθείται, μετράται και αξιολογείται διαρκώς. Οι πολιτικοί στόχοι αφορούν στα επιθυμητά αποτελέσματα της εφαρμογής του ΣΔΠ και συγκεκριμένα:

 • - Η επίτευξη υψηλού επιπέδου υπηρεσιών της ΔΕΥΑΤ, σύμφωνων με τις προδιαγραφές που ορίζονται από εθνικές και διεθνείς επιστημονικές προδιαγραφές.
 • - Η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΑΝ και της ΔΕΥΑΤ γενικότερα.
Περιεχόμενο πολιτικής

Η πολιτική για την ποιότητα του ΕΑΝ αναγνωρίζει την αποστολή του ΕΑΝ και δομείται σύμφωνα με τις προτεραιότητες αυτής. Συγκεκριμένα, η πολιτική ποιότητας αναγνωρίζει τους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας:

Εναρμόνιση και εστίαση στην επίτευξη της αποστολής του ΕΑΝ

Η Διοίκηση της ΔΕΥΑΤ και το προσωπικό του ΕΑΝ, επειδή πιστεύουν στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεσμεύονται στις ακόλουθες αρχές που συνιστούν την πολιτική ποιότητας:

 • Την ανεξαρτησία της Διοίκησης της ΔΕΥΑΤ και του προσωπικού του ΕΑΝ από οποιαδήποτε επιρροή, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η ακεραιότητα του ΕΑΝ.
 • Την πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του ΣΔΠ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, τους Κανονισμούς και τις υποδείξεις της Νομοθεσίας σχετικά με τη διενέργεια δειγματοληψίας και αναλύσεων.
 • Τη συνεχή παροχή υπηρεσιών στους πελάτες που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της διαπίστευσης.
 • Τη συνεχή επαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας όσον αφορά στη διεξαγωγή δειγματοληψίας και αναλύσεων στα θέματα ποιότητας.
 • Την εξασφάλιση ακρίβειας και επαναληψιμότητας στα αποτελέσματα αναλύσεων, με την τήρηση εσωτερικών ελέγχων ποιότητας και συμμετοχή σε προγράμματα διεργαστηριακών συγκρίσεων.
 • Τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και εξασφάλιση των κατάλληλων εγκαταστάσεων και περιβαλλοντικών συνθηκών, για τη δειγματοληψία και τη διεξαγωγή αναλύσεων.
 • Την αποδοτική συντήρηση, διακρίβωση ή/και επαλήθευση του εξοπλισμού.
 • Τη συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση των τρεχουσών εκδόσεων των προτύπων μεθόδων και της βιβλιογραφίες, που είναι συναφείς με το αντικείμενο δραστηριοποίησης του ΕΑΝ.
 • Την τήρηση και τη συνεχή βελτίωση των κανόνων ασφαλείας του ΕΑΝ.
 • Την έγκαιρη διαχείριση κινδύνων που συνάδουν με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ΕΑΝ.
 • Την έγκαιρη αντιμετώπιση παραπόνων ή ενστάσεων βάσει τεκμηριωμένων δαδικασιών.
 • Την έγκαιρη ανίχνευση, εκτίμηση και αντιμετώπιση κινδύνων, σύμφωνα με τεκμηριωμένες διαδικασίες.
Εστίαση στην επίτευξη των προτεραιοτήτων του ΕΑΝ
 • Έμφαση στο πελάτη και πελατο-κεντρική επικοινωνία.
 • Επάρκεια σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.
 • Βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού του.
 • Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • - Η υιοθέτηση ΣΔΠ που θα εγγυάται στους εμπλεκόμενους το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών του ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ, αλλά και που θα πιστοποιεί τη δέσμευση του ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ στην αποστολή του.
 • - Η επίτευξη εσωτερικών τυποποιημένων διαδικασιών.
 • - Η εναρμόνιση με το νομικό πλαίσιο και τους κανονισμούς που ορίζουν και ρυθμίζουν τη λειτουργία του ΕΑΝ-ΔΕΥΑΤ.

Κάθε ένας από τους πολιτικούς στόχους δύναται να αντιστοιχηθεί σε δείκτες ποιότητας που θα μετρώνται και θα αξιολογούνται στο ρυθμό που ορίζεται από το ΣΔΠ.

Αλλαγή των Προτιμήσεων Cookies