2431076711-12-13   info@deyat.gr

Content top banner

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων σύμφωνα με τον Νόμο.

Η σύνθεσή του είναι ενδεκαμελής.

Λέρας Νικόλαος - Πρόεδρος
Παπανικολάου Ηλίας - Αντιπρόεδρος
Λασπάς Αχιλλέας - Μέλος
Κατσιάνης Αναστάσιος - Μέλος
Καϊκης Γεώργιος - Μέλος
Αργυροπούλου-Καλλιάρα Ελένη - Μέλος
Λεπενιώτης Γρηγόριος - Μέλος
Μητσόπουλος Ανδρέας - Μέλος
Τζερεμές Αντώνιος - Μέλος
Παπαευθυμίου Δημήτριος - Μέλος
Κόσσυφας Γεώργιος - Μέλος